Reklamační řád

V případě, že zboží vykazuje skryté výrobní vady, nebo vady materiálu, které neodpovídají běžnému opotřebení, lze uplatnit nárok na reklamaci v záruční lhůtě 2 roky.

Postup reklamace

1. Stáhněte si tento formulář - zde

2. Postupujte podle pokynů uvedených ve formuláři, tzn. formulář vyplňte a společně se zbožím zašlete (viz krok 3) na naši adresu:

WigiShop.cz - Ing. Česal, Rokycanská 64, 312 00 Plzeň.

3a. Zboží zasílejte pojištěné na jeho celkovou hodnotu, při hodnotě zboží do 500Kč zvolte dle velikosti zásilky typ RR (doporučená zásilka, drobnosti do 5cm výšky obálky) nebo BA (nad 5cm), v případě zboží v hodnotě nad 500 Kč prosím volte Cenný balík České pošty nebo nás kontaktujte pro bezplatnou přepravu naším kurýrem. Pokud bude reklamace oprávněná, je následně možné e-mailem požádat o proplacení poštovného na reklamaci společně se zaslaným oscanovaným/vyfoceným podacím lístkem. Neproplácíme příplatkové služby a nadstandardní způsoby zaslání nad cenu Cenného balíku (Expresní balíky, Balík do ruky, Balík na Poštu,EMS). Nezasílejte prosím zásilky obyčejně, nemusí nám dorazit, není k nim ani žádný doklad k proplacení poštovného. Nepřijímáme zásilky na dobírku.

3b. Novinka - nechte pro rozbité zboží dojet ZDARMA našeho přepravce u zboží v hodnotě nad 500Kč, přepravu stačí objednat na emailu info@wigishop.cz, udejte nám číslo zásilky, Vaše telefonní číslo, adresu, na které má být zboží vyzvednuto, zboží pak stačí zabalit, přijede si pro něj kurýr a označí balík etiketou. Pokud se jedná o nezáruční opravu, cena této služby je 99Kč vč. DPH. Tato služba se neposkytuje při odstoupení od kupní smlouvy.

Každá reklamace bude individuálně posouzena odpovědnou odbornou osobou. Reklamace se snažíme vyřizovat obratem, zdržení může nastat pouze v případech, kdy je nutno zboží zaslat na opravu výrobci či dodavateli nebo v případě, že zboží na výměnu není skladem.

Pokud byl se zbožím dodán samostatný záruční list, zašlete ho prosím spolu s výrobkem na reklamaci, nezasílejte kopie.

V případě, že by doba vyřízení reklamace přesáhla 14 dní, nebo v případě nesprávně či neoprávněně uplatňované reklamace bude zákazník kontaktován emailem nebo telefonicky o dalším možném postupu.

Nezáruční servis a výměna zboží

V případě nezáručního servisu či výměny zboží za jiné se nejdříve domluvte na emailu info@wigishop.cz , zda je servisní zásah(resp. výměna) možný, na dobu a cenu opravy(resp. výměny). Zboží pak zašlete společně s TÍMTO průvodním formulářem.

 

Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu WigiShop.cz provozovaného Firmou Lukáš Česal

1.Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím společností Firma Lukáš Česal, se sídlem Sokolovská 118, Plzeň, PSČ: 323 00, IČ: 87163535, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Tento reklamační řád upravuje rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“), kdy kupující spotřebitel je vymezen ustanoveními zák. č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen „ kupující podnikatel“), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“. Pokud tyto podmínky reklamačního řádu upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“. Kupující spotřebitelé a kupující, kteří nejsou spotřebitelé, mají právní vztahy založené s prodávajícím z.č. 89/2012 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy s čímž souvisí rozdílná práva a povinnosti i v rámci reklamačního řádu, neboť nároky z reklamace se řídí hlavním závazkem a jeho právní úpravou. 

Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele a kupujícího, který není spotřebitel, se postupuje podle z.č. 89/2012 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy.

Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u Firmy Lukáš Česal a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží zakoupenému u Firmy Lukáš Česal je přiložen daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční a dodací list. Při reklamaci vady výrobku kupujícím spotřebitelem doporučujeme pro urychlení a zjednodušení reklamačního řízení předložit řádně vyplněný reklamační formulář, viz výše. Pokud výrobce přikládá k výrobku svůj záruční list, doporučujeme současné předložení originálního záručního listu výrobce. Pokud není zboží osobně odebráno v prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

2.Rozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží

 1. Kupující spotřebitel

  Pokud kupující spotřebitel zjistí poškození dodaného zboží, jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem, který slouží zároveň jako dodací a záruční list a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad, důrazně doporučujeme ihned (nelépe do 24 hodin) prokazatelným způsobem kontaktovat Firmu Lukáš Česal k odstranění těchto vad. 
  V případě kupujícího spotřebitele se rozpor s kupní smlouvou, který se objevil do 6 měsíců ode dne převzetí zboží, považuje za rozpor existující již při jejím přijetí, ledaže kupující o rozporu prokazatelně věděl v okamžiku přijetí zboží a toto zboží i přes toto přijal bez výhrad. V takovém případě má kupující spotřebitel právo volby řešit odstranitelnou vadu záruční opravou či výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

 2. Kupující podnikatel

  Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží, nejpozději však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně. Pokud kupující podnikatel zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem, který slouží zároveň jako dodací a záruční list a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad, je povinen ihned (nejpozději do 24 hodin) prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit Firmě Lukáš Česal. Pokud tak neučiní, nebude na jeho pozdější reklamaci brán zřetel.


3.Podmínky záruky

Délka záruky je 24 měsíců s vyjímkami uvedenými v bodě č. 5. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se ve smyslu § 19(3) Zákona na ochranu spotřebitele prodlužuje pouze o dobu, po dobu od převzetí zboží do záruční opravy až do doby, kdy byl kupující povinen si zboží převzít. Tedy ne do chvíle, než si spotřebitel vyzvedne věc, ale do chvíle, kdy byla věc opravena a spotřebitel si ji mohl vyzvednout.

V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží. 
 

4. Neuplatnitelnost záruky

Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech:

 • vypršením záruční lhůty
 • mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
 • zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

5. Zboží se životností kratší než 24 měsíců

Na veškeré spotřební zboží poskytujeme záruku 24 měsíců.

7. Postup při uplatnění a vyřizování reklamace – kupující spotřebitel

Kupující spotřebitel doručí poštou či kurýrem na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu WigiShop.cz - Ing. Česal, Rokycanská 64, Plzeň 312 00. Prodávající doporučuje kupujícímu pro urychlení procesu reklamace vytisknout a vyplnit výše uvedený reklamační formulář. Prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat včetně příruček, dokladů, kabelů, CD nosičů a ostatního příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Se zbožím doporučuje prodávající předložit daňový doklad, případně také originální záruční list výrobce k urychlení reklamačního řízení. Pracovník reklamačního oddělení posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, pokud je to možné, ihned. O uplatnění reklamace sepíše pracovník s kupujícím spotřebitelem reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).


V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí Firma Lukáš Česal, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. 

Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Vady odstranitelné 
Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to v případě vady u reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, vzhledem k její povaze neúměrné, má kupující spotřebitel právo na výměnu zboží či týká-li se taková vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není – li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. 

Výměna věci 
Reklamace vad zboží, které je v den uplatnění reklamace skladem, se provádí výměnou zboží. Pokud zboží není skladem v den uplatnění reklamace, může se kupující spotřebitel s Firmou Lukáš Česal dohodnout na konkrétním termínu dodání náhradního zboží. Reklamační oddělení po dodání náhradního zboží do skladu vyzve kupujícího k odběru zboží, případně zboží zašle kupujícímu na náklady Firmy Lukáš Česal. Po dohodě se spotřebitelem je možná (za předpokladu, že reklamované zboží určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné) i výměna za zboží jiného výrobce než reklamované zboží, které má identické nebo lepší parametry než reklamované zboží a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry.

V případě, že není možné vadu bezplatně odstranit nebo zboží vyměnit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Právo na výměnu zboží má kupující též v případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad nemůže kupující zboží řádně užívat. Větším výskytem vady je myšleno 3. oprávněná a uznaná reklamce stejného druhu, nebo čtvrtá oprávněná a uznaná reklamce různého druhu, nebo oprávněná a uznaná reklamce 3 podstatných vad na věci zároveň.
Kupující spotřebitel má, v případě výskytu většího množství odstranitelných vad, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na spotřebiteli.

Vady neodstranitelné
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání užívání zboží jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží a kupující nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. 
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s kupujícím spotřebitelem dohodnuta lhůta delší. Po vyřízení reklamace dostane kupující jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou zboží, obsahuje protokol nové sériové číslo vyměněného zboží. Další případné reklamace vyměněného zboží bude kupující spotřebitel uplatňovat na základě tohoto reklamačního protokolu, který nahrazuje záruční a dodací list. 
Kupující spotřebitel má v případě výskytu neodstranitelné vady, která brání užívání zboží jako zboží bez vady, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na spotřebiteli.

8.Postup při uplatnění a vyřizování reklamace – kupující podnikatel

Kupující podnikatel je povinen prokazatelným způsobem oznámit vadu zboží bez zbytečného odkladu poté co ji zjistil, nejpozději však do 3 dnů od jejího zjištění. 
V případě, že autorizovaný servis posoudí závadu jako neodstranitelnou a reklamaci nevyřeší, je kupující podnikatel povinen uplatnit reklamaci této vady u prodávajícího v záruční době, která se prodlužuje o dobu, kdy byl předmět reklamace v autorizovaném servisu.

V ostatních případech se postupuje takto:
Kupující podnikatel doručí poštou či kurýrem na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu WigiShop.cz - Ing. Česal, Rokycanská 64, Plzeň 312 00. Prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat včetně příruček, dokladů, kabelů, CD nosičů a ostatního příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Se zbožím doporučuje prodávající předložit daňový doklad, případně také originální záruční list výrobce k urychlení reklamačního řízení. Pracovník reklamačního oddělení posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, pokud je to možné, ihned. O uplatnění reklamace sepíše pracovník s kupujícím spotřebitelem reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).

V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí Firma Lukáš Česal, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamovaného zboží.


Podstatné porušení smlouvy
Pokud má zboží vady neodstranitelné nebo větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání, jedná se porušení smlouvy podstatným způsobem.
V takovém případě může kupující:

 1. požadovat výměnu zboží, dodání chybějícího zboží, dožadovat se odstranění právních vad
 2. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné
 3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny


Práva kupujícího zaručená obchodním zákoníkem nejsou tímto ujednáním dotčena.
Volbu mezi shora uvedenými nároky má kupující podnikatel pouze pokud ji provede ve svém oznámení vad při uplatnění reklamace nebo do 24 hodin po tomto oznámení. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu Firmy Lukáš Česal měnit. Jestliže kupující podnikatel neprovede svoji volbu včas, tj. ve lhůtě shora uvedené, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Nepodstatné porušení smlouvy
Vady zboží odstranitelné, právní vady zboží, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady (vady v množství, barvě, chybějící doklady, atd.) jsou považovány za nepodstatné porušení smlouvy.

V tomto případě může kupující podnikatel požadovat odstranění vad nebo slevu z kupní ceny.
O tom, zda bude vada odstraněna opravou zboží nebo jeho výměnou rozhoduje Firma Lukáš Česal!

Přiměřená lhůta pro odstranění vad opravou činí 30 kalendářních dnů, v odůvodněných případech může být přiměřená lhůta stanovena odlišně, kdy Firma Lukáš Česal stanoví lhůtu, ve které vady zboží odstraní. Jestliže kupující podnikatel bez zbytečného odkladu po oznámení lhůty nesdělí Firmě Lukáš Česal svůj nesouhlas, má se za to, že ji stanovil sám. Neodstraní-li Firma Lukáš Česal vady ve lhůtě stanovené dle předchozího odstavce, může kupující podnikatel požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Odstoupit od smlouvy může kupující pouze v případě, že na svůj úmysl upozorní Firmu Lukáš Česal při stanovení lhůty pro odstranění vady nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu Firmy Lukáš Česal měnit. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím včetně přiložených záručních listů a návodů. 

Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil Firmě Lukáš Česal
K odstoupení od smlouvy nedojde, jestliže kupující podnikatel nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel s výjimkou případů, kdy:
 1. změnu stavu zboží nezpůsobil,
 2. ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží.


Pokud došlo ke snížení hodnoty vráceného zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení zák. č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění
 nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou započtení hodnoty opotřebení či spotřebování zboží na vrácenou kupní cenu. Kupní cena je kupujícímu vyplacena v částce snížené o hodnotu opotřebení či spotřebování zboží. Hodnotu opotřebení či spotřebování určuje Firma Lukáš Česal v závislosti na výši opotřebování či spotřebování vráceného zboží. 
Pokud bylo zboží kupujícímu zasíláno prostřednictvím přepravce, nemá kupující podnikatel právo na náhradu nákladů na přepravu.

9. Reklamace zboží poškozeného přepravou

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Proto prosím věnujte kontrole stavu zásilky zvýšenou pozornost, konkrétně povrchu kartonu, ochranné pásce a jakýmkoliv, i třeba drobným porušením a trhlinám. Zvlášť pokud bude karton protržený nebo budou zdeformované rohy, je to signál, že zboží nebude zřejmě v pořádku. Kupujícímu doporučujeme v případě zjevného vnějšího poškození zásilky sepsat s doručovatelem zápis o škodě.

V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu (kupující podnikatel nejpozději do 24h, kupujícímu spotřebiteli je doporučeno totéž) Firmě Lukáš Česal, která bude kupujícího informovat o dalším postupu. Při dodání poškozeného zboží má kupující nárok na dodání nového zboží, neboť závazek trvá, nebo může odstoupit od smlouvy z důvodu, že nemá již oprávněný zájem na pozdějším dodání zboží, kdy toto je povinen sdělit prodávajícímu současně s oznámením o dodání poškozeného zboží.

10.Účtování skladného

Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o ukončení opravy, bude mu účtováno skladné ve výši 25,- Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí kupujícím. O ukončení opravy bude kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků. Pokud si kupující však zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného.

11.Závěrečná ustanovení

Prodávající neručí v žádném případě za ztrátu dat, která jsou obsažena v reklamovaném zboží, kdy kupujícímu se doporučuje tyto adekvátním způsobem zálohovat mimo reklamované zboží.