Poučení o zacházení s elektroodpadem

Přispíváme ke zpětnému odběru elektrozařízení
Vysloužilý elektrospotřebič nepatří do komunálního odpadu. Kompletní (nedemontované) zařízení je třeba odevzdat na místě zpětného odběru.

Spotřebitelé mají možnost bezplatně vrátit elektrozařízení:

  • ve sběrném dvoře obce, který je místem zpětného odběru kolektivního systému RETELA, nebo ve sběrném dvoře obce, kde má spotřebitel trvalé bydliště, v prodejně, kde kupuje nové elektrozařízení (kus za kus) nebo v jiném místě zpětného odběru.

 

Odložením použitého elektrozařízení na správné místo bude umožněno jeho 
zapojení do procesu ekologického nakládání, jehož výsledkem je řádné zpracování a recyklace. Recyklační příspěvek je zahrnut v ceně výrobku.


Naše firma řádně přebírá zodpovědnost za své výrobky a za financování jejich sběru a ekologické likvidace.

Upozornění: Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé , zejména tzv. těžké kovy, které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody a mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.Symbol přeškrtnuté popelnice můžete najít přímo na našich bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.

Recyklační poplatky

Cena výrobku zahrnuje náklady na jeho ekologickou likvidaci autorizovaným systémem RETELA.

Specifická ustanovení o likvidaci použitých baterií a akumulátorů

naše firma, která uvádí na trh v České republice přenosné baterie a akumulátory, si Vás tímto dovoluje informovat o tom, že zajišťuje zpětný odběr Vámi dodávaných přenosných baterií a akumulátorů prostřednictvím oprávněného kolektivního systému ECOBAT na základě Smlouvy o zajištění společného plnění.

 

Použité akumulátory a baterie můžete k ekologické recyklaci bezplatně odevzdat: 

  • na kterémkoliv veřejném místě zpětného odběru pokud je vaše roční spotřeba menší než 20 kg (seznam veřejných míst zpětného odběru je zveřejněn na www.ecobat.cz),

  • našim obchodním zástupcům / distributorům,

  • přímo společnosti ECOBAT s.r.o. pokud je Vaše roční spotřeba větší než 20 kg (pro uzavření bezplatné smlouvy prosím kontaktujte provozní oddělení společnosti ECOBAT s.r.o.).

Pro podrobnější informace prosím využijte následujících kontaktů:

 

ECOBAT s.r.o.

Soborská 1302, 160 00 Praha 6

tel.: 233 332 787-90

katerina.vrankova@ecobat.cz (vedoucí klientského oddělení)

lenka.kvapilova@ecobat.cz (vedoucí provozního oddělení)

 

Právní předpisy

Směrnice Evropské unie

  • směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (anglicky/česky)
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/95/EC o omezení aplikací jistých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (anglicky/česky)


Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Prováděcí vyhláška č. 352/2005 Sb.

Vyhláška č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpadem

Upozornění:

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé , zejména tzv. těžké kovy, které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody a mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.

Symbol přeškrtnuté popelnice můžete najít přímo na našich bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.